Условия за ползване от Купувач

Условия за купувачи

Регистрация

С регистрацията си като купувач в сайта "bibliotekata.eu", потребителят се съгласява да спазва Общите условия и Условията за купувачи.

Регистрацията на потребителя в "bibliotekata.eu" като купувач е безплатна. Тя му позволява да прави поръчки за закупуване на книги и да дава заявки за търсени от него заглавия.

Регистрирането на потребителя като купувач не му дава право да се пререгистрира като ‘библиотека’ освен ако не желае да му се изтрие достигнатото ниво до мемента като купувач Купувач. Най удачно да се регистрира с два емейла като единия с регистрация за купувач а другия е с регистрация за библиотекар.

Предвид ползването на "bibliotekata.eu", купувачът се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация при попълване на регистрационната форма, а при промяна на данните своевременно да внася корекции в профила си.

Купувачът е длъжен да предостави актуален имейл и да го проверява редовно.

Купувачът се задължава да пише на кирилица, освен ако обстоятелствата (напр. чужди граждани, невладеещи български език и не ползващи кирилица) налагат друго.

Ранг на купувач

Всеки купувач има достъп до ранг система. Ранг системата са определя овтоматино и следва следните критерии: Брой купени книги и сумата на купените книги.Ранга се следи в профила на купувача. При приминаване на по високо куповача получава % отстъки на всички книги в сайта.

Права на купувача

Купувачът има право да избере, поръча и закупи желаната от него книга, като ползва количката  за поръчки. При попълване на данните за доставка и плащане той има право да избере най-изгодното предложение измежду посочените от библиотекаря, ако те са повече от едно.

При правене на поръчка купувачът има право да избере книги от различни библиотекари, като за всеки от тях попълни в обща поръчка или в отделни поръчки необходимите данни.

Купувачът има право да следи в реално време статуса на поръчката си (Чакаща потвърждение - Потвърдена / Отказана - Изпратена), както и да се откаже от нея, ако тя все още не е потвърдена от библиотекаря.

Купувачът има право да изпраща съобщения към книга до библиотекаря по повод състоянието/съдържанието на книгата, както и да изпраща съобщения към направена поръчка по повод уточняване на детайли, неизяснени в самата поръчка.

Купувачът има право да изпраща сигнали до администрацията на сайта за некоректност при изпълнение на поръчка, както и предложения с цел подобряване функционалностите на "

bibliotekata.eu". Всички предложения, които отговарят на политиката за развитие на услугите в сайта, ще бъдат обсъдени и при одобрение, възприети.


Задължения на купувача

Разходите за поръчките се поемат от купувача, освен в случаите, в които не бъде уговорено друго. Ако поръчате книги  от повече от едиа библиотека/библиотекар, то поемате разходите за доставка от всеки един от тях, тъй като книжарите са от различни населени места.

При поръчка на книги купувачът е длъжен да следи редовно имейла си, статуса на поръчката, както и съобщенията в своя профил по повод поръчката.

Купувачът е длъжен своевременно да освободи от куриера пратката с поръчаните книги, като заплати уговорената в поръчката сума и транспортните разходи, освен ако библиотекарят изрично не е посочил друго.

При промяна на уговорените чрез поръчката начини и срокове за доставка и плащане, или при невъзможност/отказ на купувача да заплати и получи книгите, купувачът е длъжен да информира своевременно библиотекаря и в дух на коректност и добронамереност да решат проблема по начин, неощетяващ нито една от страните.

Заобикалянето на настоящите Условия може да доведе освен до изтриване/редактиране на подобни съобщения, така и, при системна злоупотреба, и до предупреждение и последващо ограничаване правата на потребителя или до неговото отстраняване.

Отношения между купувач и продавач

Комуникацията между потребителите, както и между тях и администрацията на "bibliotekata.eu", трябва да се води в тон на учтивост, добронамереност и коректност.

Библиотекарите  могат по всяко време да променят цените на книгите си, но не и след като те са били поръчани, освен ако това не стане по предварителна уговорка между купувач и библиотекар. В този случай купувачът и книжарят задължително уведомяват администрацията на "bibliotekata.eu", за да бъдат внесени корекции в цените на книгата от поръчката.

Потребителите нямат право да използват предоставените им за нуждите на поръчката лични данни за цели, различни от продажба/покупка/подаряване на книги, нито да злоупотребяват или нанасят каквито и да е вреди или извличат ползи от тях.


Права и отговорности на "Bibliotekata.eu

При получаване на сигнал за некоректни отношения между потребителите, или при установяване на други нередности, "Bibliotekata.euима право да ограничи или спре достъпа на определени потребители, а при по-големи нарушения да сигнализира компетентните органи.

"Bibliotekata.eu не носи отговорност за невярна или неточна информация, предоставена за ползване от потребителите, нито за нанесени вреди, пропуснати ползи или некоректност при уреждане взаимоотношенията библиотекар-купувач. Всеки сам преценява риска при закупуване на книга и при заплащане за нея.

‘Bibliotekata.eu" не носи отговорност при възникване на технически и непредвидени обстоятелства, които водят до нарушения в нормалното функциониране на платформата, до загуби на информация или до други нежелани последствия.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на потребителите. "Bibliotekata.eu не носи отговорност, ако потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.Координатите на www.bibliotekata.eu са:

гр. Варна

0988985130

0899109150

info@bibliotekata.eu

 

Вход

Потребител
Парола

Забравена парола

E-mail